Charles-Augustin de Coulomb

Charles Coulomb

14. 6. 1736 - 23. 8. 1806

Francouzský fyzik Charles-Augustin de Coulombvybudoval základy  vědy o elektřině a objevil některé její zákony. Charles-Augustin de Coulomb se narodil 14. června 1736 v Angouleme na jihu Francie v zámožné šlechtické rodině.

Coulomb studoval přírodní vědy v Paříži. Zvolil vojenské povolání a stal se specialistou na vojenské stavby. Devět let strávil na ostrově Martinik, kde vedl opevňovací práce. Vrátil se v roce 1776 s cílem věnovat se vědecké práci. Charles-Augustin de Coulomb se zúčastnil soutěže pařížské Akademie na zdokonalení navigačních zařízení. Coulomb soutěž vyhrál a později se dokonce stal členem Akademie. Následovalo 13 let plodné vědecké práce.

V roce 1785 našel Coulomb  zákon pro silové působení nábojů - tzv. Coulombův zákon. Podobný zákon odvodil i pro silové působení magnetických pólů.

Charles-Augustin de Coulomb zemřel 23. srpna 1806 v Paříži.

Coulombův zákon

Síla, kterou na sebe vzájemně působí dva statické bodové náboje, je přímo úměrná součinu obou nábojů a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti:

F = k . (Q . q) / r2

k - konstanta (součinitel) úměrnosti; závidí mj. na prostředí a na velikosti jednotek pro náboj, délku a sílu.

Bodový náboj Q působí v klidové soustavě ve vakuu na bodový náboj q elektrostatickou silou F. Pro soustavu jednotek SI nahrazením součinitele úměrnosti k platí pro náboje ve vakuu vztah:

F = Q.q/(4π.ε0.r2)

ε0 - dielektrická permitivita vakua; ε0 = 8,854.10-12 A2kg-1m-3s4

[14], [17]

Torzní váhy [17]

Torzní váhy jsou určeny pro měření malých sil.

Coulombovy torzní váhy

Torzní váhy

Coulombovy torzní váhy jsou sestaveny ze skleněné válcové nádoby, ve které je na tenkém pružném vlákně o poloměru R zavěšeny izolační ramínka o délce 2a. Vlákno je upnuté v otočné hlavici se stupnicí. Na ramínku jsou 2 kovové kuličky. U jedné z nich je další kovová kulička, která je upevněna na tenké kovové tyčce. Úhel vychýlení ramínka α se indikuje pomocí odrazu světelného paprsku od zrcátka z namontovaného na ramínku.

Schema torzní váhy

Schéma Coulombovy torzní váhy

Náboj se přenáší na kuličky a měří se síla působící mezi kuličkami. Platí vztah:

F = (πGR4α) / (2al cos(α/2))

G - modul pružnosti v krutu

R - poloměr vlákna

α - úhel vychýlení

a - délka ramínka (od osy otáčení ke kuličce)

l - délka vlákna

Další informace

Charles Coulomb

1 coulomb [C] - jednotka veličiny elektrický náboj.

Sestrojil torzní váhy pro měření malých sil (součást mnoha fyzikálních měřících přístrojů).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš