Česká metrologie

Metrologie v českém státě

Metrologie
Složené z řeckého metron = měřidlo, míra; logos = slovo, řeč. Metrologie je nauka o přesném měření všech veličin.
Mezníky metrologie v českých zemích
RokUdálost
1268Královské míry - nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah
1358Karel IV. - úprava měr, praktické rozšíření měr pražských
1549 Ferdinand I. Habsburský - usnesení sněmu, sjednocení délkových a objemových měr a vah - cejchování, zavedení sankcí (1554 bylo usnesení kvůli problémům s prosazením odvoláno)
1607Rudolf II. - další sněmovní usnesení
1614Matyáš - další usnesení sněmu o sjednocení jednotek
1617Knížka o měrách zemských - Šimon Podolský z Podolí (1561 - 1617)
1644Císařský patent Ferdinanda III. shrnující dřívější nařízení
1705Měřičský spis Ondřeje Bernarda Klausera s definicí jednotek
1765Císařský patent Marie Terezie zavádí dolnorakouské míry a váhy
1787Formálně dovoleno používat i staré jednotky (Josef II.)
1872Zákon č. 16/1872 ř. z., jímž se vydával nový řád měr a vah (novelizace 1876, 1884 a 1893)
1872Cejchovní řád č. 171/1872 ř. z. (novelizace 1919 a 1940)
1875Rakousko přistoupilo k metrické konvenci
1918Československý ústřední inspektorát pro službu cejchovní
1922Československo přistoupilo k metrické konvenci
1955Zřízen Státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy
1959Zřízen Úřad pro normalizaci
1962Zřízen Úřad pro normalizaci a měření
1962Zákon č. 35/1962 Sb. o měrové službě
1963ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky
1963Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
1966Zřízen Metrologický ústav v Praze
1967Vyhláška ÚNM č. 102/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
1968Zřízen Československý Metrologický ústav v Bratislavě s pobočkou v Praze (delimitace MÚ)
1975Novelizace Zákona o měrové službě č. 57/1975 Sb.
1979Vyhláška o stanovených měřidlech č. 59/1979 Sb.
1980Soustava jednotek SI (1. 1. 1980)
1990Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb.
1991Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii
1991Zřízen Státní metrologický inspektorát
1993Zákon č. 20/1993 Sb. ČNR o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a zkušebnictví
1993Zřízen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
1993Zřízen Český metrologický institut (ČMI)
1995Obnova a rozšíření soustavy českých národních etalonů a metrologických služeb
1996ČMI přijat za přidruženého člena EUROMET
1998ČMI přijat za plnoprávného člena EUROMET
2000Novelizován zákon o metrologii

Historie metrologie

Několik dat z historie metrologie v českých zemích.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš