William Thomson lord Kelvin

William Thomson lord Kelvin

26. 6. 1824 - 17. 12. 1907

William Thomson (později lord Kelvin) se narodil 26. června 1824 v Belfastu v Irsku v rodině učitele matematiky. Později se jeho otec stal profesorem matematiky na univerzitě v Glasgow. Na tuto univerzitu dal také svého tehdy desetiletého syna zapsat. V 16 letech pak mladý Thomson přešel na Cambridge a ve 22 letech se stal v Glasgow profesorem.

William Thomson se nejvíce věnoval elektřině a magnetismu. V oboru termodynamiky Thomson byl jeho spolupracovníkem J. P. Joule. William Thomson je považován za dovršitele mechaniky ve fyzice.

Podpis

Kelvinův podpis

Thomson vynalezl mnoho přístrojů umožňujících telegrafii (zrcátkový galvanoměr a samočinný zapisovač telegrafických signálů).

Thomsonův elektroměr (Kelvinovy váhy) [17]

Thomsonův elektroměr (Kelvinovy váhy)
se skládají z rovinného kondensátoru, tvořeného dvěma kruhovými elektrodami, ze kterých je jedna pevná a izolovaná, druhá je mírně pohyblivá, vodivě zavěšená na rameně citlivých vah. Síla mezi elektrodami nabitého kondensátoru se měří postupným přidáváním závaží. Těsně po překročení rovnováhy se pohyblivá elektroda pohne a přeruší se obvod signální žárovky.

Thomsonův elektroměr

Thomsonův elektroměr (Kelvinovy váhy)

Elektrické napětí lze tímto přístrojem měřit pomocí neelektrických veličin:

U = SQR((2Fgd2)/(ε0S))

SQR - druhá odmocnina výrazu v závorce

Fg - gravitační síla

d - vzdálenost

ε0 - permitivita vakua; ε0 = 8,854.10-12 A2kg-1m-3s4

S - plocha

Podmořský kabel

William Thomson se aktivně účastnil kladení kabelu mezi Evropou a Amerikou a vyslal první telegram z Evropy do Ameriky. Za tuto činnost byl William Thomson královnou Viktorií povýšen do šlechtického stavu a stal se z něj lord Kelvin of Largs (Kelvin je malá říčka protékající kolem univerzity v Glasgow).

Sedící Kelvin

Lord Kelvin 1906

William Thomson lord Kelvin zemřel 17. prosince 1907.

Thomsonův jev [17]

Thomsonův jev
vzniká po zahřátí kovové tyče, kterou neteče elektrický proud. V místě zahřátí vznikne symetrické teplotní maximum. Následně se pustí do tyče elektrický proud. Dojde k posunutí teplotní křivky.

Thomsonův jev

Pozitivní Thomsonův jev
U zinku a mědi prochází proud samovolně (T2 > T1)

Z pohledu teorie vodivosti je Thomsonův jev způsobený zvyšováním střední energie elektronů odběrem tepla od mřížky na vzestupné straně teplotního maxima a odevzdáváním přebytku tepla na sestupné straně.

Další informace

Kelvin

Kelvin [K] je jednotkou teploty a teplotního rozdílu.

Vyslovil 2. větu termodynamiky (nelze sestrojit perpetuum mobile 2. druhu).

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš