conBLOG

29.11.02
Zdroje informac�
Jedna ze z�kladn�ch pou�ek �urnalistiky ��k�, �e ka�d� informace by m�la b�t potvrzena minim�ln� ze dvou nez�visl�ch zdroj�. Ale jak je to s publikov�n�m zpr�v na internetu? Plat� toto pravidlo i zde. Mysl�m si, �e ano. Ale sta�� se pod�vat, jak se jednotliv� zpr�vy na r�zn�ch serverech opakuj� a podobaj�. A te� babo ra�. Auto�i v mnoha p��padech neuv�d� zdroj, kter� pou�ili. A situace se zamot�v�. V�imli jste si t�eba, jak se n�kter� p�eklepy propl�taj� skrze pavu�inu sv�tov� s�t�. Pak u� nezb�v�, ne� se spolehnout na ti�t�n� informace. V knih�ch by to p�ece m�lo b�t spr�vn�. Nebo snad ne? Nap��klad na str�nce s tabulkou konstant je uvedeno 5 hodnot Avogadrovy konstanty z�skan�ch z r�zn�ch pramen�!
Jako ur�it� �e�en� jsem zvolil uv�d�n� zdroj�, ze kter�ch jsem �erpal. V�echny nov� vytvo�en� str�nky by m�ly b�t opat�eny informac� o p�vodu. A pak u� je v�e jenom na �ten��i, aby si to p�ebral…
zaslal Jiri Bures v 13:54, trvalý odkaz

27.11.02
Prvn� uk�zka nov�ho designu
Tak a je to tady! Pr�v� dnes za�nu testovat nov� design tohoto webu. Prvn� zkou�ka prob�hne pr�ve na tomto weblogu. A proto�e budu zasahovat do �ablony weblogu, omlouv�m se za p��padn� probl�my se zobrazov�n�m. V���m ale, �e v�e prob�hne hladce. Tak�e mi dr�te palce.

O p�r minut pozd�ji
Uff. Snad hotovo. Douf�m jenom, �e jsem n�co nep�ehl�dl. Pokud najdete n�jakou chybu ve weblogu, ozv�te se mi.

Nov� design publikov�n!
Dnes je den D. Nov� design webu conVERTER je publikov�n. V�e je �e�eno pomoc� CSS beztabulkov�ho layoutu. Str�nky jsou men�� co do velikosti, ne co do obsahu. Str�nky se proto rychleji nahr�vaj� (pr�m�rn� jsem u�et�il v�ce ne� �tvrtinu velikosti souboru). Zmen�ilo se mno�stv� grafiky (dal�� zrychlen�). Nav�c jsou dal�� str�nky optimalizov�ny pro vyhled�v�n�. Str�nky jsem testoval pomoc� skriptu GetContentSize (autor Adrian Holovaty, dal�� informace na weblogu Sovy v s�ti). A v�sledky: �vod: 26%, Fyzici: 39%, P�evody: 41% (nap�. iDnes m� 11%). Doporu�uji vyzkou�et!

zaslal Jiri Bures v 10:44, trvalý odkaz

22.11.02
Kniha n�v�t�v
Kniha n�v�t�v tohoto webu je mrtv�. Respektive je mrtvo na Hyperlinku. N�v�t�vn� kniha byla toti� "poh�n�na" slu�bou nab�zenou Hyperlinkem. A Hyperlink odpojil/vymazal v�echny neobjednav�� u�ivatele. Ale o tom jsem psal ji� d��ve a jinde. Pokud tedy chcete napsat sv�j n�zor nebo sv�j dotaz souvisej�c� s t�mto webem, vyu�ijte diskuzn�ho f�ra.

Nov� design II.
Redesign webu se ch�l� ke konci. Nejpozd�ji 1. prosince 2002 nab�dnu n�v�t�vn�k�m zcela nov� a v���m �e lep�� design kompletn� v CSS layoutu. Nyn� pracuji na sekci Fyzici a jsem ve t�etin� �prav. Hotov� jsou sekce v�novan� aplikaci conVERTER, p�evodn�m tabulk�m, tabulk�m, online p�evod�m, zpr�v�m, FAQ a Nobelov� cen�. Zb�v� dokon�it "fyziky", str�nky v�novan� m�m dal��m aplikac�m a servisn� str�nky (�ablony pro v�sledky vyhled�v�n� a �diskusn� f�rum).

zaslal Jiri Bures v 10:31, trvalý odkaz

17.11.02
Maturitn� ot�zky z fyziky
Obr�tila se na mne jedna n�v�t�vnice tohoto webu s p�ipom�nkou, �e zde nejsou ��dn� p�edn�ky z fyziky. Hmmm, tohle nen� v�bec �patn� pozn�mka. Nejsna��� bude cesta p�es maturitn� ot�zky z fyziky. Pokus�m se kontaktovat autory zpracov�n� t�chto ot�zek s ��dost� o poskytnut� t�chto ot�zek ke zve�ejn�n�. V bl�zk� dob� asi d�m na takov� existuj�c� sb�rky ot�zek z fyziky odkazy. Samoz�ejm� se nebr�n�m spolupr�ci s dal��mi autory. Tak�e pokud m�te n�co zaj�mav�ho ke zve�ejn�n�, ur�it� se domluv�me. Zat�m si ale m��ete vyzkou�et na Google zadat dotaz "maturitn� ot�zky fyzika".

Nov� design
V posledn�ch dnech vytrvale pokra�uji v redesignu tohoto webu. Str�nek jsou stovky a den m� jen 24 hodin. P�esto pokra�uji k c�li a t�m je nov�, p�ehledn�j�� a rychlej�� CSS layout. Aby byla dodr�ena jednotnost vzhledu webu, nechci publikovat zm�ny po ��stech, ale p�kn� v�e najednou.

zaslal Jiri Bures v 20:17, trvalý odkaz

9.11.02
Nov� design tohoto webu na dohled
Pr�ce na nov�m designu tohoto webu se ch�l� ke konci. V t�chto dnech za��n�m p�ev�d�t v�echny str�nky do nov�ho designu, kter� je vytvo�en pomoc� CSS beztabulkov�ho layoutu. CSS beztabulkov� layout je dobr� v�c. Pro u�ivatele to znamen� zrychlen� na��t�n� str�nek. Nov� design zlep�� orientaci u�ivatele ve struktu�e webu. Jsem sice je�t� na za��tku p�evodu, ale douf�m, �e za n�kolik dn� bude 3. verze webu conVERTER na sv�t�!

Pokud se aspo� trochu zaj�m�te o tvorbu webov�ch str�nek inspiraci m��ete naj�t na serverech Interval, Sova v s�ti, nebo anglicky Glish.com, BlueRobot apod.

zaslal Jiri Bures v 17:47, trvalý odkaz

3.11.02
Star�, ale dobr�
Tak jsem pro�mejdil h�ru (nebo p�du, jak kdo chce) a na�el jsem tam p�r sv�ch a hlavn� man�el�in�ch skript. A v nich, sv�te div se, p�r tabulek. Postupn� je p�e�v�k�m a v�sledek budu publikovat. Zat�m jsem dnes zve�ejnil p�r nov�ch fyzik�ln�ch tabulek. Posu�te sami…
zaslal Jiri Bures v 22:22, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Jiří Bureš