conBLOG

31.10.02

Hyperlink je mrtev a� �ije…

Dnes �derem p�lnoci skon�� drtiv� v�t�ina web� hostovan�ch na serveru Hyperlink. Pod marketingovou om��kou nov�ch lep��ch slu�eb z�stal pouze okoral� knedl�k drsn� skute�nosti. Pla�te, nebo budete vymaz�ni s povrchu na�ich disk�. A tak se tak� stane. Tak� tento web pom�rn� dlouhou dobu hostoval na Hyperlinku. Pom�rn� kvalitn� slu�by se ale postupn� zhor�ovaly. Ne�lo se p�ihl�sit FTP klientem, technick� podpora postupn� p�estala reagovat atd. Proto�e nyn� hostuji na Pipni.cz, odchodu z Hyperlinku moc nelituji. Nicm�n� m�m na starost jeden web, u kter�ho jsme se s p��teli rozhodli, �e z�staneme Hyperlinku v�rn�. Slu�bu jsem p�ed n�kolika t�dny objednal, obdr�el mailov� potvrzen�, ale zat�m jsem nedostal fakturu a tud� jsem nemohl zaplatit. Uvid�m jestli budu za svou naivitu platit Computer Pressu po z�sluze potrest�n.

zaslal Jiri Bures v 21:57, trvalý odkaz
25.10.02

CSS, ooooo CSS

Tak se babr�m s CSS layoutem, zlat� tabulky. Ale zd� se, �e je v�e na dobr� cest�. Zb�v� vy�e�it p�r probl�m� a navrhnout nov� design webu. Pro ty tv�rce webu, kte�� byli zvykl� na tabulkov� layout, je to trochu nezvyk, ale asi je to opravdu dobr� cesta. Prost� odd�len� obsahu od formy je nutn�. Zaj�mav� je v�e vy�e�eno na Molly.com.

zaslal Jiri Bures v 12:19, trvalý odkaz
20.10.02

�prava navigace

Dnes jsem publikoval m�rn� upravenou verzi navigace na tomto webu. Do horn� navigace jsem doplnil polo�ku Tabulky, kter� odkazuje na sekci Fyzik�ln� tabulky. Horn� li�ta by nyn� m�la odkazovat na hlavn� sekce webu.
Do doln� naviga�n� li�ty jsem doplnil polo�ku Autor.

CSS layout
M� dosavadn� zku�enosti ��kaj�, �e �e�en� designu str�nek bez tabulek pomoc� CSS je velmi dobr� v�c. Nejen�e autor u�et�� m�sto, ale zdrojov� k�d se stane p�ehledn�j��m, str�nky se na��taj� rychleji. Pomalu za��n�m nahrazovat tabulkov� form�tov�n� i na tomto webu. Z�hlav� a hlavn� ��st sice je�t� z�stav� v tabulk�ch, ale pata, lev� navigace a dal�� prvky jsou u� v "divech".
Proto�e v�e p�ed�l�v�m v dost hektick�m tempu, mohou se na str�nk�ch vyskytnout chyby. V�e sice testuji v IE5/6, NN6, Mozille 1 a Ope�e 6, ale chybi�ka se v�dycky vloud�. Tak�e pokud n�jakou najdete, nev�hejte a ozv�te se mi.

zaslal Jiri Bures v 21:22, trvalý odkaz
17.10.02

Fotbal a kondenz�tor

Tak na�i fotbalisti zase vyhr�li. Sice zmokli a� na k��i, ale to jsem je sledoval ze such�ho k�esla. P�ed hodinkou jsem zase zmokl j�. Na�e aut��ko toti� za�alo poskakovat, v�kon byl ten tam a v�bec to nejelo jak m�lo. Op�t se ozval kondenz�tor svou labut� p�sn� a vy��dal si v�m�nu. Tak jsme m�nili a m�nili a mokli a mokli. Ale vozidlo u� zase jezd�!

Google a Jyxo
Optimalizace t�chto str�nek pro vyhled�va�e se za��t� odr�et ve v�sledc�ch vyhled�v�n� na vyhled�va��ch. Nejen na Google, ale i na dal��ch. V posledn� dob� se mi z t�ch �esk�ch asi nejv�ce l�b� Jyxo. Vyzkou�ejte! V�ele doporu�uji.

zaslal Jiri Bures v 19:47, trvalý odkaz
13.10.02

Fyzik�ln� tabulky; Sova v s�ti

Jak jsem sl�bil posledn� tak jsou tady fyzik�ln� tabulky. Zat�m je zde v�ce ne� deset r�zn�ch tabulek. A �asem ur�it� p�ibudou dal�� fyzik�ln� tabulky.
Pokra�uji tak� v optimalizaci webu jak z hlediska vyhled�va��, tak i z pohledu p��stupnosti a u�ivatelsk� "p��tulnosti" tohoto webu. Vynikaj�c� informace najdete nap�. na e-zinu Sova v s�ti. Tv�rci webu prost� tuto adresu prost� nesm� minout. Doporu�uji zaj�mav� weblog. Velk� �koda je, �e zat�m nefunguje diskuzn� f�rum (a tak� �e je z�tra pond�l�).

zaslal Jiri Bures v 19:46, trvalý odkaz

11.10.02
Poinvexov� kocovina
Invex je pry� a j� nev�m co si o n�m m�m myslet. Ka�d� rok tam jezd�m, proto�e je to pro mne zat�m st�le je�t� u�ite�n�. Ale co bude za p�r let opravdu nev�m. V ka�d�m p��pad� je nad�en� z prvn�ch ro�n�k� nen�vratnou minulost�.
Zaj�mav� informace o Invexu byly k p�e�ten� nap�. na iDnes.

Chystan� novinky na webu
Pomalu dokon�uji p��pravy spu�t�n� nov� sekce tohoto webu, kter� bude obsahovat nejr�zn�j�� fyzik�ln� tabulky (nep�jde o d��ve zve�ejn�n� p�evody fyzik�ln�ch jednotek, ale o fyzik�ln� tabulky, uv�d�j�c� hodnoty n�jak� fyzik�ln� veli�iny pop�. koeficienty apod.). M�m rozpracovan� tabulky koeficient� smykov�ho t�en�, hustoty (pevn� l�tky, kapaliny a plyny). D��ve jsem ji� publikoval "hluk".

zaslal Jiri Bures v 15:38, trvalý odkaz

8.10.02
Nobelova cena za fyziku 2002, Invex
Dnes jsem p�idal na conVERTER web stru�nou zpr�vu o laure�tech Nobelovy ceny za fyziku 2002 p�evzatou ze skv�l�ho webu Nobel e-Museum. Doporu�uji V�m nav�t�vit toto virtu�ln� muzeum. Ur�it� neprohloup�te.
Jestli prohloup�te n�v�t�vou Invexu nev�m. P�ed n�kolika m�lo hodinami jsem se vr�til z nevirtu�ln� n�v�t�vy brn�nsk�ho Invexu (BVV). Nev�m jak� m�te na Invex n�zor Vy, ale m� se zd� rok od roku m�n� pomp�zn� a v�ce realistick� (bublina pomalu splask�v�). Propisky a plak�ty se u� t�m�� nerozd�vaj�. Invex m��ete proj�t za hodinu. Invex m��ete zdol�vat t�den. Z�le�� jen na V�s - p�edev��m z�le�� na tom, co od n�j o�ek�v�te.
zaslal Jiri Bures v 20:55, trvalý odkaz

6.10.02
Elektrika, podlaha, Dobson
V p�tek dopoledne n�m doma montovali n�jak� z�suvky, vyp�na�e a sv�tla. Kone�n� je v�e, jak m� b�t.
V ned�li jsme vyklidili budouc� d�tsk� pokoj��ek a Nivelitem srovnali podlahu. A te� ve�er mi zbylo trochu voln�ho �asu, abych dokon�il pov�d�n� o dobsonov� jednotce a o fyzikovi Dobsonovi, po kter�m je pojmenovan�.
Tak�e za zvuk� z na�eho svatebn�ho videa, kter� si vy��dal syn, se s v�mi rozlou��m a budu se v�novat rodin�. M�jte se hezky a mo�n� se potk�me na Invexu :-).
zaslal Jiri Bures v 20:11, trvalý odkaz

3.10.02
basTER na Chip CD 10/02
Dnes jsem se kone�n� dostal k p�e�ten� ��jnov�ho Chipu. V sekci Slune�nice vy�el m�j program basTER pro p�evod ��sel mezi r�zn�mi ��seln�mi soustavami. No p�izn�m si to, pot�ilo m� to.
A n�co �pln� mimo. V�era n�s doma nav�t�vili dva �ikovn� lid� a namontovali n�m novou ant�nu. Jsem r�d proto�e nemus�m v �upanu �plhat na p�d� po tr�mech a nat��et ant�nu, kterou pooto�il v�tr. Zvl�t ve t�i r�no (p�i sledov�n� hokeje ze Salt Lake City) to byla par�da. Inu, nikdy se nevr�t� poh�dka ml�d�.
zaslal Jiri Bures v 19:58, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor
© 2002 Jiří Bureš