conBLOG

5.3.03

Weblogy CZ 2

Velmi p��jemn� m� p�ekvapila reakce V�s blogger� na hodnocen� dvaceti �esk�ch weblog�. Na toto t�ma p�i�lo n�kolik des�tek e-mail�. V�em chci je�t� i touto cestou pod�kovat.
Chyst�m dopracov�n� seznamu a p�edev��m jeho dopln�n�. Pokud bude na novou str�nku n�le�it� odezva, budu pokra�ovat v jej� aktualizaci a dal��m vylep�ov�n�. O to, co bude nov�ho se dozv�te pr�v� na tomto m�st�.

Yuh� m� Yuh��v weblog

�e nev�te, kdo je Yuh�? Napov�m adresou: dusan.pc-slany.cz. U� sv�t�? Du�an Janovsk�, autor vynikaj�c� HTML p��ru�ky nastoupil do rozjet�ho vlaku weblogu. V�tej mezi n�s!

Nefunk�n� archiv

Blogger mi zase pomr�il archiv. Omlouv�m se, ale trval� odkazy na b�eznov� p��sp�vky nefunguj�. Douf�m, �e si d� ��ct po 18. hodin� (a stav trval i ve�er kolem osm�).
zaslal Jiri Bures v 16:14, trvalý odkaz

3.3.03

Weblogy CZ


V�era ve�er m� napadlo, pro� vlastn� pou��v�m Blogger? M� neust�l� probl�my, nem�m pod kontrolou k�d a hlavn� tvo��m tento weblog s�m! A na to p�ece nepot�ebuji syst�m jako je Blogger. Napadlo m�, �e se pod�v�m, jak to d�laj� jin�.
Jako vzorek mi poslou�ilo Top20 weblog� z Toplistu. A tady jsou v�sledky m�ho p�tr�n�:

Publika�n� syst�m


Jak� publika�n� syst�m pou��vaj� weblogy?

Shrnuto a podtr�eno: Blogger vl�dne �esk�mu bloggingu.

RSS


Pod�val jsem se na to, jestli weblogy pou��vaj� RSS. T�m�� polovina weblog� (40 %) nab�z� n�v�t�vn�k�m RSS kan�l.

Kooperativn� weblog


Jednou ze siln�ch vlastnost� weblogu je tzv. kooperativnost. Tzn. �e weblog tvo�� v�ce lid�. Ze sledovan�ch weblog� je kooperativn�ch pouh�ch 20 %. Ka�d� si hrabe na sv�m p�se�ku.

Podrobnosti

Dal�� informace na t�ma weblogy CZ (syst�m, kooperace, RSS)…


zaslal Jiri Bures v 14:09, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Jiří Bureš