conBLOG

23.2.03

conVERTER on-line v PHP


Posledn� t�den v�nuji hlavn� PHP. A nyn� je k dispozici prvn� v�sledek: conVERTER on-line. Nen� to je�t� �pln� dokonal�, ale u� je to pou�iteln�. Vyzkou�ejte! Zaj�maj� m� Va�e n�zory.

Jak to vid� Links


Links je CZ textov� prohl�e� mj. i pro Win32 (pracuji s verz� 0.98). Doporu�uji v�em autor�m str�nek, aby si sv� d�lo prohl�dli t�mto prohl�e�em. Mo�n� budou p�ekvapeni, jak se m��e n�kter�m lidem jejich v�tvor jevit.

RG~blog v nov�m kab�t�


Docela by m� zaj�malo, jak� m�l Luk� ohlasy na design sv�ho RG~blogu. J� jsem mu navrhl, aby nechal kancel��sk� list� opadat. List� odv�l �as a na p�r dn� je nahradily zem�koule a anketa o tom, jak� m� b�t design RG~blogu. Drtiv� zv�t�zila m� sympatick� varianta �ist�ho HTML + CSS.
Tak�e RG~blog je nyn� ve slu�iv� fialov�.
zaslal Jiri Bures v 15:57, trvalý odkaz

21.2.03

P�te�n� Toplist

Je tady op�t p�tek a za��n� odliv n�v�t�vn�k� z na�ich web�. P�kn� je to patrn� nap��klad na Toplistu - kategorie weblogy. Dnes r�no bylo v�e v �erven�ch �ipk�ch (a� na jednu, dv� vyj�mky). Te�, kdy� p�u, tak je zelen� jen asi p�tina weblog�.
conBLOG si na nezkreslen� v�sledky po�k� je�t� t�i dny.
A pro� o tom vlastn� p�u? Weblogy maj� p�r dn� na Toplistu samostatnou kategorii.

Jako na houpa�ce

Nev�m, jestli jste si toho v�imli, ale s �esk�mi weblogy je to jako na houpa�ce. Mno�stv� p��sp�vk� a �etnost aktualizace p�ich�z� ve vln�ch. Nev�m jestli je to po�as�m, p�ita�livost� M�s�ce nebo n��� jin�m. Ka�dop�dn� se v�dy vyroj� na bloz�ch, kter� sleduji enormn� mno�stv� p��sp�vk� v jeden okam�ik. Mo�n� jsme v�ichni stejn� nalad�n�.
zaslal Jiri Bures v 11:22, trvalý odkaz

19.2.03

Feedreader


U� n�jakou dobu hled�m n�jak� solidn� RSS reader. Tedy hledal jsem. A� nyn� jsem narazil (d�ky Martinu Mich�lkovi resp. Luk�i Mi�ochovi) na Feedreader. Je to p�esn� m�j ��lek k�vy. A dokonce funguje. Headline Viewer nena�etl skoro nic, amphetaDesk se ani nep�ipojil. D�l u� nebudu ani pokra�ovat. Ale Feedreader funguje 100% a nav�c je�t� celkem dob�e vypad�.

Robots.txt


Nev�te si rady s robots.txt? P�r zaj�mav�ch odkaz� pro V�s:
Robotstxt.org
Robots.txt tutorial na Search Engine World
Robots.txt validator na Search Engine World
Vyhled�vac� servery - jak spolupracovat s roboty
WebFast - informace pro webmastery
zaslal Jiri Bures v 15:21, trvalý odkaz

17.2.03

Newslettery a spam


V�t�inou se setk�v�m s kladn�mi reakcemi na tento web a velmi v�t�m v�cnou kritiku. Sna��m se tak� nakouknout pod pokli�ku t�m, co to um� l�pe. O newsletterech toho bylo naps�no mnoho. Tady jsem se pou�il od Marka Prokopa. Odeb�r�m newsletter Sovy v s�ti (�koda, �e ezin vych�z� tak z��dka) a d�m na rozumn� rady.
Ob�as se ale p�ihod�, �e se stanete ob�t� omylu nebo ter�em po�ouchl�ho �ertu. T�eba, kdy� n�kdo objedn� newsletter n�komu jin�mu. Je pak jedno, �e je d�vod zas�l�n� vysv�tlen v samotn�m newsletteru v�etn� mo�nosti odhl�en�. Pak se V�m m��e do po�tovn� schr�nky dostat t�eba tento mil� pozdrav:
Nic jsem si neobjednal ty blbe, tak ze m� ned�lej vola
a str� si ty spamy n�kam.


Je vid�t, �e probl�m spamu za��n� st�le v�ce obt�ovat i u n�s (Lupa: Jak se ISP stav� ke spamu, Kauza Tvujdum.cz: ty adresy jsme koupily atd.). Vydavatel� seri�zn�ch newsletter� a ezin� by si m�li riziko z�m�ny se spamem uv�domit.
M� doporu�en� zn�: vedle str�nky, kter� po odesl�n� objedn�vky newsletteru informuje o vy��zen� objedn�vky, m��e b�t u�ite�n� je�t� zaslat e-mailov� potvrzen� objednateli na j�m uvedenou adresu. Potvrzen� by m�lo obsahovat informaci o proveden� objedn�vce a o mo�nosti odhl�en� pro p��pad, �e se jednalo o nevhodn� �ert nebo omyl.
A ��astn� konec? M�te ho m�t. Do�lo k nedorozum�n�. Odes�lateli jsem se omluvil a kr�tce mu vysv�tlil o co se jedn�. Odes�latel si vzpomn�l, �e si kdysi newsletter objednal a laskav� svolil k publikov�n� sv�ho e-mailu.
zaslal Jiri Bures v 09:26, trvalý odkaz

15.2.03

RG~blog: Chv�la, upozorn�n�, kritika


Uff. Pr�v� jsem si set�el smrteln� pot z �ela :-). Luk� Mi�och m� neza�adil mezi kritizovan�, ale vyslovil jen upozorn�n�. ��k�, �e Jaroslav Heyrovsk� nedostal Nobelovu cenu za fyziku (jak je myln� uvedeno na hlavn� str�nce), ale za chemii. Ale to zde uvedeno nen�. L�pe by to um�l z hlediska �e�tiny vysv�tlit asi Martin Kopta, ale vezm�te za vd�k m�mu vysv�tlen�. Jm�no Heyrovsk� je uvedeno v kapitole Nobelova cena. V textu pod t�mto nadpisem jsou dv� v�ty. Prvn� ��k�, �e je sekce v�novan� NC za fyziku. Druh� v�ta uv�d�, �e se sekce NC d�le v�nuje �esk�m laure�t�m NC. O fyzice nen� ve druh� v�t� ��dn� zm�nka.
Shrnuto: sekce Nobelova cena se v�nuje NC za fyziku a �esk�m laure�t�m NC.
Dopln�no 17. 2. 2003: Luk� vzal 15.2.2003 sv� tvrzen� zp�t. Ale m� pravdu v tom, �e co je jasn� jednomu, to nemus� b�t jasn� v�em.
zaslal Jiri Bures v 16:47, trvalý odkaz

13.2.03

Ze �ivota spr�vce s�t�


8:00 - zvon� telefon…
Spr�vce: Dobr� den
U�ivatel: Je�ismarj�, p�e mi to nalezen virus.
S: A co to p�e d�l?
U: Byl nalezen tr�jsk� k��. To je n�co nov�ho?
S: Ne ne ne. Zachovejte klid. Co v�m to p�e.
U: L��it, smazat.
S: Dejte l��it.
U: Te� tam zase n�co nasko�ilo. Co m�m d�lat?
S: Promi�te, ale j� v�m na monitor nevid�m. Mus�te mi to p�e��st.
U: L��it, smazat.
S: Aha. Dejte l��it.
U: Jejda. A co te�?
S: J� ale opravdu nevid�m, co v�m to p�e.
U: L��it, smazat.
S: Hmm. J� tam rad�ji zajdu.
zaslal Jiri Bures v 08:24, trvalý odkaz

12.2.03

HTML: Pou��v�te label?


Tak jsem si pro�el cache, abych zjistil, jak kolegov� pou��vaj� label. �e nev�te k �emu je label dobr�? Element label slou�� jako popisek p�idru�en� k n�jak�mu prvku typu control (textov� pole apod.) Nab�z�m p�r velmi dobr�ch d�vod� pro� label pou��vat:

  1. v�razn� zlep�uje p��stupnost str�nek (otestujte si sv� str�nky s formul��i),

  2. z�sadn� zlep�en� lze dos�hnout i v pou�itelnosti (nap�. v�razn�m zv�t�en�m klikateln� oblasti u za�krt�vac�ch pol�),

  3. implementace je velmi jednoduch�,

  4. podpora form�tov�n� pomoc� kask�dov�ch styl�,

  5. label je dob�e podporov�n v sou�asn�ch prohl�e��ch a na star� nem� vliv.


Jak m� takov� label vypadat? Mal� p��klad je lep�� ne� mnoho slov:


<label for="txtPole">Va�e jm�no:</label>
<input name="Jmeno" type="text" id="txtPole">

Pozn�mka: Jist� jste p�i�li na to, �e for ukazuje na id c�lov�ho prvku.
V na�em p��kladu u�ivatel klepne na text Va�e jm�no a kurzor p�ejde do textov�ho pole.

Jak label pou��v�m j�, m��ete posoudit nap�. na str�nce hl�en� chyb.

Mysl�m, �e je nejvy��� �as vr�tit se ke cache:


A te� ruku na srdce, pro� je V�m zat�ko pou��vat label?

zaslal Jiri Bures v 19:28, trvalý odkaz

Op�t barvy


Marek Prokop si na Sov� st�skal a Petr Stan��ek odpov�d�l. Nav�c Pixy p�idal do sv� aplikace na tvorbu barevn�ch sch�mat mo�nost v�b�ru typu barvosleposti. Je zaj�mav� a u�ite�n� vid�t, jak to m��e vid�t v�ce ne� 8 % populace.

Blogge�i v�ech zem�, spojte se!


Vzpomn�l jsem na Pr�vo Rud�, blog u� v katalogu bude. DarkMaster na Pooh plamenn� vyz�v� k boji za pr�va v�ech blog� na sebeur�en� v r�mci �esk�ch katalog�. Je ot�zka, zda stoj� za to otev�rat hroby s n�pisem katalog. Marek Prokop pragmaticky kontruje na Sov� v p��sp�vku Nepom�hejte blog�m, pom��ou si sami. Jeho n�vod je velmi rozumn� a zved�m pro n�j ruku. Ka�d� je toti� sv�ho �t�st� strojv�dcem a komu nen� rady tomu nen� vz�jemn� hospod��sk� pomoci (mlad��, kte�� nech�pou, nech� prominou).
zaslal Jiri Bures v 08:28, trvalý odkaz

11.2.03

RSS


Pro tento blog za��n�m tvo�it RSS - zvolil jsem verzi 0.91. RSS pro tento blog je v souboru http://www.converter.cz/blog/conblog_rss.xml. Zat�m testuji a zkou��m.

RSS validace a Mark Pilgrim


Vyzkou�el jsem tak� n�kolik valid�tor�. Celkem poveden� je valid�tor RSS - autor Mark Pilgrim a Sam Ruby. M�j RSS soubor je ps�n pod k�dov�n�m Windows-1250. Ale valid�tor jej nestr�vil: XML Parsing error: unknown encoding.
Nelenil jsem a napsal jsem p��mo Markovi. Je to rann� pt��e a i p�es �asov� posun obratem opov�d�l. Z jeho e-mailu vyberu to podstatn�: K�dov�n� Windows-1250 nen� podporov�no. Auto�i pracuj� na verzi 2 valid�toru, kter� bude podporovat tak� dal�� popul�rn� k�dov�n� v�etn� Windows-1250.
zaslal Jiri Bures v 14:22, trvalý odkaz

10.2.03

Bleskosvod


Tak jsem p�i tvorb� tohoto webu op�t zabrousil do �esk�ch luh� a h�j�. V�te kdo vynalezl bleskosvod? Mo�n� v�s napadne Benjamin Franklin, ale prvn� uzemn�n� bleskosvod sestrojil �esk� far�� Prokop Divi�.

GPR


Tak jsem se dnes d�val na Google Toolbar. A zaradoval jsem se:

Na dom�c� pom�ry je to celkem dobr�.
zaslal Jiri Bures v 21:33, trvalý odkaz

7.2.03

Blacklist: M�MT


Tak jsem zase jednou podlehl naivn�mu poblouzn�n�, kdy� jsem cht�l zjistit na webu M�MT aktu�ln� term�ny jarn�ch pr�zdnin. Hledal jsem, hledal, ale nena�el. Jako superaktualita je sice na prvn�m m�st� uveden novoro�n� projev p�. ministryn�, ale jarn� pr�zdniny nikde. Hlavn�, �e autor webu um� dynamicky m�nit obr�zky.
Na z�v�r m�ho sna�en� se m� �ena zeptala, jestli se n�hodou jarn� pr�zdniny nejmenuj� jinak. Inu, v�e je v na�� zemi mo�n�.

Google bububu


Marek Prokop v �l�nku Hrozba ukryt� v Google (Lupa) poukazuje na mo�n� rizika spojen� s optimalizac� pouze pro "dominantn�" Google. Ale pr�v� v p��li�n� snaze zal�bit se tomuto vyhled�va�i je zakop�n pes. Marek si klade ot�zku: Existuje n�jak� obrana proti tomu, aby se str�nky staly h���kou v rukou Googlu? Ale tak to p�ece nen�! Web je p�edev��m v rukou sv�ho autora. SEO �arlat�ni a ti co vyu��vaj� d�r v algoritmech nemohou b�t dlouhodob� �sp�n�. Po��d (snad) plat�, kdo s ��m zach�z�, t�m tak� sch�z�.
Mysl�m si, �e je nutn� se dr�et standard� a vych�zet vst��c pot�eb�m z�kazn�ka (co� se nevylu�uje, pr�v� naopak). To do zna�n� m�ry zajist� �sp�nost webu i ve vyhled�va��ch bez toho, aby se musely str�nky p�i ka�d�m Google Dance p�ed�l�vat.

Jako harmonika


Martin Kopta v dal��m �l�nku na Lup� poukazuje na "rozta�nost" �esk�ch webech. Rozta�nost ve smyslu definice ���ky str�nky. A proto�e si mysl�m, �e je t�eba roztahovat, tak i tento web je "tahac�".

Tento web: Standardy


Zase jsem pokro�il o mal� kr��ek sm�rem k dodr�ov�n� standard�. Posledn� dny jsem v�noval opr�en� tabulek. Tak�e ka�d� tabulka by m�la b�t definovan� v CSS a dopln�na o .
zaslal Jiri Bures v 13:19, trvalý odkaz

5.2.03

Wyszukiwarka GOOGLE


Dnes jsem m�l zaj�mavou p��le�itost mailovat s n�v�t�vnic� m�ho webu z Polska. V�te jak se �ekne polsky vyhled�va�? Jak jsem pochopil, je to wyszukiwarka. Tak�e nejlep�� je wyszukiwarka GOOGLE!
zaslal Jiri Bures v 20:49, trvalý odkaz

3.2.03

Websky d�ky


Dnes jsem se domluvil s Davidem Bure�em z Websky na dopln�n� odkazu na tento web. David tak velmi rychle u�inil. D�ky.
zaslal Jiri Bures v 11:18, trvalý odkaz

1.2.03

STS-107 (Columbia) - bez koment��e


A Space Shuttle contingency was declared earlier this morning in Mission Control when communication was lost with the Space Shuttle Columbia during its return to Earth following a 16-day mission.

Communication and tracking of the shuttle was lost at 9 a.m. at an altitude of about 203,000 feet above north central Texas while traveling approximately 12,500 miles per hour (Mach 18). No communication and tracking information was received in Mission Control after that time.

Flight controllers in Mission Control immediately began the process of securing all information, notes and data pertinent to today's reentry and landing.

Zdroj: NASA

zaslal Jiri Bures v 20:01, trvalý odkaz

Sv�t Namodro kon��


Dnes skon�il Sv�t Namodro. V�ichni, kdo jste ho m�li r�di, mu v�nujte tichou vzpom�nku. T�eba je�t� povstane z mrtv�ch.
zaslal Jiri Bures v 19:57, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Jiří Bureš