conBLOG

31.1.03

Jyxo, Jyxo, Jyxo, tancuj pri mne bl�zko


Jyxo m�m prost� r�d. Je to nejlep�� �esk� fulltext. A proto m� trochu mrz�, �e Jyxo nab�z� u�ivatel�m ne zrovna �ist� k�d pro vyhled�vac� formul��.
zaslal Jiri Bures v 15:02, trvalý odkaz

Mu�ka Navrcholu


Hodnocen� n�v�t�vnosti �esk�ch blog� na serveru Navrcholu m� malou mu�ku. Vyhled�v�te-li toti� na Navrcholu slovo blog (takto je koncipov�n p�edchoz� odkaz i odkaz na weblogu Marka Prokopa), Navrcholu vr�t� i dal�� balast. P�i hled�n� Navrcholu pravd�podobn� spojuje slova z titulk� a samotn�ch popis�. Tak�e po zad�n� zm�n�n�ho blog dostanete mj. i "…Diablo | Gameserver…" (znak "|" nahrazuje konec ��dku) apod.
To ale nic nem�n� na tom, �e jsem s hodnocen�m spokojen.
zaslal Jiri Bures v 13:54, trvalý odkaz

Riget


�esk� televize k m� nemal� radosti opakuje druhou �adu m�ho obl�ben�ho seri�lu Kr�lovstv� (Lars von Trier), v origin�le Riget (anglicky The Kingdom). Kdo nev�, kdo je Lars von Trier ur�it� kliknou na tento odkaz. Dal�� informace o seri�lu Kr�lovstv� (v �e�tin�), a na Google je toho hooodn� moc.
D�vejte se v �ter� na �T2 po 21. hodin� (dal�� d�l 4.2.2003 21.40). Doporu�uji.
zaslal Jiri Bures v 12:38, trvalý odkaz

30.1.03

Komunita


V p��sp�vku �esk� blogy Navrcholu jsem psal o n�v�t�vnosti �esk�ch blog�. Proto�e jsem tak� takov� mal� blogger, doplnil jsem dnes na str�nky m�ho blogu odkazy na blogy, kam chod�m (t�m��) pravideln�. Mysl�m si, �e stoj� za to je ��st!
zaslal Jiri Bures v 07:44, trvalý odkaz

28.1.03

�esk� blogy Navrcholu


Marek Prokop m� p�ivedl na my�lenku za�adit tento weblog do hodnocen� n�v�t�vnosti �esk�ch blog� na serveru Navrcholu. Posu�te sami. V okam�iku psan� p��sp�vku je zde 29 weblog�.
zaslal Jiri Bures v 19:35, trvalý odkaz

Eurotel neposkytuje informace nevhodn�m u�ivatel�m


V �l�nku na Lup� respektive v diskuzi k tomuto �l�nku opakovan� zazn�l n�zor, kter� by se dal shrnout do n�sleduj�c�ch rovnic:

Pou��v� notepad = prof�k
Pou��v� WYSIWYG editor = lama

Samoz�ejm�, �e je takov� n�zor povrchn� a zav�d�j�c�. Pokud ten, kdo (jak tvrd�) ovl�d� standardy a nap�. ve FrontPage vytvo�� nestandardn� k�d, vol�, �e je chyba v software, ze sebe d�l� vola. Vytrubuje toti� do sv�ta svou neznalost dan�ho SW. Software toti� d�l� to, co mu u�ivatel �ekne. Pokud t�eba Notepad nem� funkci na zm�nu barvy nen� to ani jeho v�hoda ani nev�hoda. Je to jeho vlastnost, kter� je pro jednoho v�hodou a pro druh�ho ne. Prohla�uji (a a� do m� hrom bac�), �e ve FrontPage (nebo jin�m pokro�il�m editoru) lze snadno vytv��et validn� k�d. Je ale tak� pravda, �e umo��uje snadno vytv��et velk� mno�stv� chybn�ho k�du. Ale nen� probl�m housl�, �e na n� neum�m hr�t.
Ur�it� maj� WYSIWYG n�stroje sv� mouchy, kter� jednomu vad� v�ce a jin�mu m�n�. Ale tak u� to v �ivot� prost� chod�.

zaslal Jiri Bures v 13:43, trvalý odkaz

27.1.03

Eurotel web versus standardy


Petr Stan��ek se v dne�n�m �l�nku na Lup� navezl do webu Eurotelu, kter� si to zaslou��. Na z�klad� dobr�ch a p�esv�d�iv�ch argument� autor vyvozuje dva odezdi-z�ov� argumenty. Cituji:
  1. Eurotel zam�stn�v� zcela nekompetentn� webdesignery a program�tory
  2. Zb�v� snad jen druh� mo�nost. Eurotel (z jak�chkoli d�vod�) �mysln� nut� sv� z�kazn�ky pou��vat v�hradn� software firmy Microsoft a zabra�uje jim v pou��v�n� jak�chkoli alternativn�ch produkt�.

Druh� mo�nost samoz�ejm� "zb�v�". T�ch mo�nost� je mnoho a pravda bude n�kde uprost�ed, jak to v�t�inou v �ivot� b�v�. �pln� vid�m, jak to u Eurotelu chod� (a podob� se to ur�it� mnoha jin�m spole�nostem). N�kolik hlavoun�, kte�� nev�, "�e je v bal�nu du�a" sed� p�ed projek�n�m pl�tnem (nebo i p�ed n���m ona�ej��m) a slizsk� prodejce p�edv�d� "l�k", kter� je "in". Dal�� v�voj ud�lost� si m��e ka�d� domyslet s�m. Je to prost� od sam�ho za��tku kv�li tomuto p��stupu v�echno �patn�. ��fov� nev�, co mohou a maj� cht�t. A nikdo jim to nepov�. Mo�n� by zm�nili n�zor, kdyby vid�li sv�j web na PowerBooku sv�ho U.S. ��fa :-).

P. S.
�koda jen, �e se v �l�nku takov�ho standardov�ho evangeliz�tora jak�m bezesporu Petr Stan��ek je, vyskytuj� obr�zky bez povinn�ho popisku (za co� douf�m Pixy nem��e).

zaslal Jiri Bures v 19:54, trvalý odkaz

24.1.03

Anti ANNO zde, zde, zde, zde, zde


Medv�dek P�, na kter� �as od �asu tak� zabrous�m, zve�ejnil v�sledky sympatick� ankety anti ANNO 2002. Hamba v�t�z�m a �est pora�en�m!

�koda jen, �e i kdy� se Pooh.cz v�nuje webdesignu, tak se zm�n�n� str�nka hust� hem�� zdeodkazy. Celkem jsem takov�ch odkazuj�c�ch zde napo��tal p�t. I p�esto, �e by zm�n�n� str�nka mohla b�t u�ebnicov�m p��kladem, jak spr�vn� odkazovat.

zaslal Jiri Bures v 12:37, trvalý odkaz

22.1.03

Jejich d�m


Af�ra s nejmenovan�m spamem h�be �esk�m internetem (pon�kud siln� slova). Tak�e i j� p�ilo��m povinn� pol�nko do ohn�. N�kdo se roz�iluje (alespo� na webech, kter� celkem pravideln� proch�z�m), ale v�t�in� je to �pln� putna. Putna by to ale nem�lo b�t na�im z�konod�rc�m a ��edn�k�m. Ale v� v�bec tito lid� co je spam? Jsem realista a proto si mysl�m, �e v� starou ba�koru. V z�kon� o reklam� se hovo�� o nevy��dan� reklam�, ale pokud v�m tak o spamu tam nen� ani ��rka. On toti� ten spam nen� nikde definov�n.

Docela by m� zaj�malo, co o spamu v� n� hlavn� "patron", informa�n� ministr Mlyn��?

V ka�d�m p��pad� autor kampan� dos�hl sv�ho. Pokud tedy cht�l zv��it n�v�t�vnost serveru a dostat jej do (pod)v�dom� u�ivatel� mezis�t�.

zaslal Jiri Bures v 18:56, trvalý odkaz

17.1.03

Seznam W4D ko��r web�


Marek Prokop zve�ejnil na weblogu SVS, �e lze p�ihla�ovat weby, odpov�daj�c� W4D. Petr Stan��ek & spol. vysly�eli m�j(?) povzdech a nab�dli mo�nost d�t do sv�ta informaci tak� o webech kter� nejsou dle W4D �pln� "pinktlich". Mo�n� by mohli d�t k dispozici tak� tla��tko/obr�zek pro um�st�n� na takov� NeZcelaDogmatick� weby :-).
zaslal Jiri Bures v 15:48, trvalý odkaz

Co se ukl�d� II.


Marek Prokop k m� nemal� radosti promptn� zareagoval, m� vzpomenul a n�m v�em nab�dl �e�en�. �koda jen (pro m�, ne pro v�s), �e budu muset trochu p�ekopat k�d str�nek.
Dal�� informace najdete na weblogu SVS.
zaslal Jiri Bures v 07:21, trvalý odkaz

16.1.03

Co se ukl�d� a co se tiskne


N�v�t�vn�k Palo se m� na diskusn�m f�ru dot�zal, pochv�lil a p�ipom�nkoval. Tak se mi to l�b�. Jeho p�ipom�nka se t�kala problematick�ho zobrazov�n� ulo�en�ch str�nek tohoto webu. Prohl�e� (p�edpokl�d�m, �e v jeho p��pad� IE) nezobraz� str�nky otev�en� z lok�ln�ho disku tak, jak se zobrazuj� "na internetu". IE ukl�d� doprovodn� soubory (obr�zky apod.) do samostatn�ho adres��e, kter� m� stejn� jm�no, jako ukl�dan� soubor. Na t�chto str�nk�ch je, pro odkazov�n� na extern� soubory definuj�c� vzhled, pou�ito pravidla @import, kter� ale IE neum� zpracovat. Kontaktoval jsem n�kolik odborn�k� a snad mi pomohou.
Shodou okolnost� Marek Prokop v �l�nku na weblogu SVS upozornil na �l�nek, kter� se zab�v� tiskem webov�ch str�nek. Konstatuje d�le�itost tisku a skute�nost, �e tv�rci web� tisknou webov� str�nky m�n� ne� b�n� u�ivatel�. A j� dod�v�m, �e mo�n� pr�v� proto je n�kdy tisk z webu opravdov�m o��kem.
zaslal Jiri Bures v 14:03, trvalý odkaz

11.1.03

Vyhled�v�n� a odesl�n� vzkazu


Marek Prokop na Sov� v s�ti upozornil na zaj�mav� zp�sob vyhled�v�n� na webov�ch str�nk�ch. Jedn� se o spojen� vyhled�v�n� a odes�l�n� vzkaz�. M��ete se pod�vat na web, kter� tvo�� Martin Mich�lek. Pokud nen� v�raz nalezen, je zobrazena nab�dka pro odesl�n� e-mailu. Je to drobn� (ale dobr�) vylep�en�, kter� stoj� za to.

Novoro�n� probuzen�


Jak vid�m z n�v�t�vnosti tohoto webu tak se v�ichni probouz� z v�no�n� letargie. Denn� n�v�t�vnost se od 1.1.2003 zvedla asi trojn�sobn�. Jen tak d�l!
zaslal Jiri Bures v 20:07, trvalý odkaz

3.1.03

Dva Jaroslavov�


Rozhodl jsem se, �e splat�m dluh �esk�m laure�t�m Nobelovy ceny. Dnes jsem na web p�idal �ivotopisy na�ich dvou laure�t�. Tak�e na webu je k dispozici �ivotopis Jaroslava Heyrovsk�ho a Jaroslava Seiferta.
A pozn�mka na z�v�r: p�r t�dn� zde m� sv�j �ivotopis �esk� Edison Franti�ek K�i��k.
zaslal Jiri Bures v 19:51, trvalý odkaz

1.1.03

Trval� odkaz II


Tak jsem op�t pomocnou ruku na�el na konci sv� pa�e! �e�en� najde ka�d�, kdo bude na Blogger hledat Knowledge base text permanent link: mrkn�te se na odpov��.
zaslal Jiri Bures v 17:34, trvalý odkaz

Kontrola HTML


Tu��m �e na Pixiho weblogu jsem na�el zaj�mav� odkaz na velmi u�ite�n� n�stroj na kontrolu HTML dokument�. Pod�vejte se na str�nky Doctor HTML a vyzkou�ejte. Doporu�uji.

Trval� odkaz


Tento weblog pou��v� technologii Blogger. Jako dial-up�k (�e�tin��i prominou) nem�m moc �asu prol�zat n�pov�du. Mohl by mi n�kdo poradit, jak pod p��sp�vek dostat zhusta pou��van� Trval� odkaz - znalci v�, o �em je �e�.
zaslal Jiri Bures v 17:20, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Jiří Bureš