conBLOG

29.12.02

Pl�ny eropl�ny


Tak jsem v minul�m p��sp�vku sliboval p�r d�rk� i na tomto webu. �lov�k m�n� a v�e je jinak. R�no 25.12. jsem se probudil s rud�m zalepen�m okem (lehk� z�n�t spojivek) a s osmat�ic�tkou na teplom�ru (do ve�era jsem to dot�hl p�es 39). A ka�d� den p�ibylo je�t� n�co dal��ho: od opar�, p�es infekci v prstu na ruce, po… Ale to snad sta��. V ka�d�m p��pad� se z�plava nov�ch tabulek, �ivotopis� a dal��ch novinek nekon�. N� si p�jdu zase lehnout v�m v�em a tak� sob� pop�eju hlavn� hodn� zdrav� v roce 2003. V�m toti�, co ��k�m :-) Zachovejte p��ze� tomuto webu i v roce 2003!
zaslal Jiri Bures v 12:43, trvalý odkaz

23.12.02

P��n� ke �t�dr�mu dni


V p�edve�er �t�dr�ho dne V�m v�em p�eji hodn� d�rk� pod strome�kem a p��jemn� pro�it� sv�tk� v�no�n�ch. V���m, �e do konce roku najdete p�r d�rk� i na tomto webu. A proto�e ze v�eho nejd�le�it�j�� je zdrav� (je vid�t, �e pomalu st�rnu), tak si z�tra ve�er dejte pozor, a� V�m nezasko�� ryb� kost!
zaslal Jiri Bures v 20:18, trvalý odkaz

20.12.02

V�noce, v�noce p�ich�zej�…


A je to tady! Zase tu m�me v�noce. V�ichni l�taj� jako bl�zni a sna�� se sehnat n�jak� d�rky. Proto�e m�m p�r dn� dovolenou, tak se sna��m p�ipravit n�jak� d�rky i pro V�s, n�v�t�vn�ky tohoto webu. Pod�vejte se na str�nku Novinky, kde najdete chronologicky �azen� seznam novinek na webu.

Jak jste sem p�i�li?


Seznam a Google jsou v �ele. A nej�ast�ji pou�it� v�razy za posledn� t�den? Fahrenheit, Nobelova cena, hustota.
zaslal Jiri Bures v 21:06, trvalý odkaz

9.12.02
mailto: na "ciz�" II.
Oslovil jsem Martina Koptu a po��dal jej o n�zor na uv�d�n� odkaz� na e-mail n�jak� osoby. Ochotn� mi odpov�d�l a nast�nil tyto hlavn� my�lenky:

Jako antispamov� �e�en� (pokud je t�eba zadat e-mail) nab�z� Martin nap�. zak�dov�n� pomoc� znakov�ch entit (ono zn�m� m atd.). S t�m si v�t�inou roboti neporad�. Lze tak� pou��t JavaScript a onclick='location.href="\x6D\x61 atd.

Resume: odkazy na ciz� e-maily neuv�d�t (pokud si to samoz�ejm� doty�n� nep�eje).

zaslal Jiri Bures v 19:55, trvalý odkaz

6.12.02
Marek Prokop opr�il str�nky ProkopSW
Marek Prokop (Sova v s�ti a Prokop SW) redesignoval a doplnil str�nky Prokop SW. Nach�z� se zde tak� velmi u�ite�n� seznam e-publikovan�ch �l�nk�. V�e p�kn� na jednom m�st�, p�ehledn� a aktu�ln�. Z vlastn� zku�enosti mohu ��ci, �e je velmi pou�n� se k n�kter�m �l�nk�m opakovan� vracet.

Martin Kopta a jeho u�ite�n�stka
Na sov�m weblogu Martin Kopta zve�ejnil velmi u�ite�n� n�stroj pro zji�t�n� pom�ru odkaz� sm��uj�c�ch na dan� web a ven z n�j. D�ky za n�j.
P�ikl�n�m se k n�zoru, �e by weby m�ly m�t na tituln� str�nce aktu�ln� odkazy sm��uj�c� p�edev��m dovnit� dan�ho webu. Na druhou stranu je web (ten velk�) postaven na prov�zanosti r�zn�ch zdroj�. Pro n� by m�lo b�t m�sto hloub�ji ve struktu�e dan�ch str�nek.

mailto: na "ciz�"
V p�edchoz�m p��sp�vku jsem poc�til siln� ba�en� ke jm�nu Martin Kopta p�ipojit mailto:. Zarazil jsem se. Nev�m toti�, zda je slu�n� d�vat odkazy na "ciz�" lidi (ve smyslu cizosti pro str�nku, na kter� se tento odkaz/jm�no vyskytuje). Co kdy� pak bude �lov�k obt�ov�n dal��mi e-maily z m�st, o kter�ch ani nev�? Co kdy� s takov�m webem nechce m�t nic spole�n�ho? Na druh� stran� dan� osoba svou e-mailovou adresu netaj�. Opravdu nev�m. Snad mi n�kdo porad�.

zaslal Jiri Bures v 14:53, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci
» Blogy Navrcholu

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor
© 2002 Jiří Bureš