conBLOG

30.9.02
Hled�m, hled�, hled�me
Z��� jsem v�noval �innostem, kter� souvisely s nalezitelnost� webu conVERTER V�mi u�ivateli. V l�t� jsem toti� s hr�zou zjistil, �e se conVERTER vytr�c� z vyhled�va��. V�e �zce souviselo s probl�my s Hyperlinkem - konkr�tn� ze zru�en�m zahrani�n� konektivity. A tak si Google ani ��dn� jin� zahrani�n� vyhled�va� ani ne�krtl! Tohle byla posledn� kapka a dal�� dobr� d�vod pro z��zen� vlastn� dom�ny.
A kdy� u� byla dom�na na sv�t� tak pro� se nepustit do optimalizace str�nek pro vyhled�va�e. Zaj�mav� �l�nky vy�ly nap�. na Intervalu. Zvl�dnout SEO (Search Engine Otimization) se ur�it� ka�d�mu tv�rci webu vyplat�. Zat�m jsem zakon�il prvn� f�zi optimalizace a v�sledky jsou zat�m vcelku povzbudiv�. Jenom by m� docela zaj�malo, jak vy hled�te na internetu?
zaslal Jiri Bures v 14:54, trvalý odkaz

28.9.02
conBLOG zve�ejn�n
Odpoledne jsem odladil �ablonu weblogu tak, aby vzhledem zapadla do tohoto webu. Ur�it� to je�t� n�jak vylep��m. Hlavn� by to cht�lo vy�e�it probl�m s �e�tinou v Template. Zat�m je tam tedy pouze Prevody a Forum.

Z�rove� jsem zve�ejnil str�nku v�novanou definici jednotky lumen (veli�ina sv�teln� tok).

zaslal Jiri Bures v 21:09, trvalý odkaz

V�tejte na conBLOGu
Dnes za��n�m testovat Weblog (conBLOG) na serveru www.converter.cz. �as od �asu (nejl�pe denn�) bych zde r�d zve�ej�oval informace, kter� se n�jak�m zp�sobem dot�kaj� tohoto serveru.
Jak m��ete vid�t dole, vyu��v�m skv�lou slu�bu Blogger. Doporu�uji vyzkou�et.
Zat�m budu dola�ovat �ablony a pak zapoj�m conBLOG do "�ivota" serveru www.converter.cz.

M�jte se p�kn� a zachovejte conVERTERu p��ze�.

zaslal Jiri Bures v 10:48, trvalý odkaz

Archiv

conVERTER
» conBLOG
» Archiv
» RSS
Odkazy
» Sova v síti
» Petr Staníček
» Lukáš Oborský
» Medvídek Pů
» Websky
» E-deník
» RG-blog
» BlogTree: CZ blogy
» BlogTree sourozenci

conBLOG

Weblog webu conVERTER aneb co se stalo a nestalo…

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

This page is powered by Blogger

Domovská stránka | Novinky | Mapa webu | Hledání | FAQ | Anketa | Autor Ji�� Bure�
© 2002 Jiří Bureš