passGEN online - n�hodn� hesla

Gener�tor hesel

N�hodn� hesla: po stisku tla��tka Generuj jsou vytvo�ena n�hodn� hesla v zadan�m po�tu. Ka�d� heslo obsahuje zadan� po�et znak�.

passGEN Online PHP 0.91 Beta 1 © 2003 Ji�� Bure�

Generovan� hesla

Postup generov�n� hesla m��ete opakovat tak dlouho, dokud se V�m heslo nebude l�bit.

Bezpe�n� hesla - z�sady tvorby

Pro tvorbu hesel existuj� z�sady, kter� je vhodn� dodr�ovat:

  1. Heslo by m�lo b�t co nejdel�� (alespo� 6 znak�, l�pe v�ce)
  2. Heslo by m�lo obsahovat kombinaci p�smen a ��slic
  3. Heslo by nem�lo m�t jazykov� v�znam (nem�lo by existovat ve slovn�ku, kalend��i apod.). D�t si jako heslo sv� k�estn� jm�no je sebevra�da!
  4. Do hesla nevkl�dat speci�ln� znaky (<>+-*/., atp.) a mezery pokud to syst�m nedovoluje
  5. Heslo by nem�lo b�t sv�z�no s osobou u�ivatele (d�vat si jako heslo sv� k�estn� jm�no, nebo jm�na p��buzn�ch nen� moudr�)
  6. Nepou��vat stejn� hesla pro v�ce slu�eb - zv�t�uje se pravd�podobnost vyzrazen� a v p��pad� vyzrazen� mohou b�t nap�ch�ny v�t�� �kody
  7. Hesla nikomu nesd�lujte (heslo by nem�lo b�t vyv�eno na n�st�nce nad psac�m stolem).

Existuj� r�zn� mnemotechnick� a jin� pom�cky pro vytv��en� hesel:

  1. Po��te�n� (nebo jinak zvolen�) p�smena p�sni�ky, b�sni�ky apod. (kldpopo - Ko�ka Leze D�rou Pes Oknem atd.)
  2. M�sto �esk�ch znak� vkl�dat ��sla kl�ves, na kter�ch le�� (m�sto "�" d�t "2", �=3, �=4 atd.) - ze slova "�e�i�t�" vznikne heslo "5e4i3t2"

Uveden� pom�cky mohou sni�ovat bezpe�nost hesla. P�esto je t잚� uh�dnout heslo "ko4i4ka" ne� "Jana" u�ivatele Jany Nov�kov�.

Gener�tor hesel

On-line gener�tor n�hodn�ch hesel.

Kontakt

Ji�� Bure�

bures@centrum.cz

�vod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor
Copyright (C) 2002 Ji�� Bure�