Jednotky zdroje ionizujícího záření

Aktivita

Aktivita charakterizuje množství radioaktivní látky. Aktivita je určena jako poměr středního počtu samovolných jaderných přeměn z daného energetického stavu v určitém množství radioaktivní látky za časový interval. Je to tedy počet radioaktivních přeměn vztažených na jednotku času. Aktivita vzorku klesá exponenciálně s časem.

Jednotku aktivity je becquerel (Bq).

Převodní tabulky jednotek veličiny aktivita:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
becquerel Bq 1 s-1. Antoine Henri Becquerel
kilobecquerel kBq 1000  
megabecquerel MBq 1 000 000  
gigabecquerel GBq 1 000 000 000  
curie Ci 3,7.1010 Dříve užívaná jednotka aktivity, která odpovídala aktivitě 1 g 226Ra. Pierre Curie (1859 - 1906)

Měrná aktivita

Měrná aktivita je aktivita vztažená na jednotku hmotnosti. Jednotkou je Bq.kg-1.

Plošná aktivita

Používá se u plošných zdrojů záření. Plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy. Jednotkou je Bq.m-2.

Objemová aktivita

Objemová aktivita je používaná u objemových zdrojů. Jednotkou je Bq.m-3.

Převodní tabulky jednotek veličiny objemová aktivita:
JednotkaZkr.KoeficientPoznámka
becquerel na metr krychlovýBq.m-31 
curie na litrCi.l-137Dříve používaná jednotka.

Legenda k tabulkám

Koeficient
Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u kilobecquerel znamená, že 1 kilobecquerel = 1000 becquerel.

Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš