Jednotky pole ionizujícího záření

Fluence částic

Kolem zdrojů ionizujícího záření existuje pole záření. Toto pole je charakterizováno hustotou prošlých částic (fluencí). Fluence částic je poměr počtu částic, které vstoupily do koule s plošným obsahem da hlavního řezu. Jednotkou je m-2.

Příkon fluence částic

Používá se také termín hustota toku částic. Příkon fluence částic je charakterizován jako přírůstek hustoty prošlých částic za časový interval. Jednotkou je m-2s-1.

Ve speciálním případě rovnoběžného svazku částic udává příkon fluence počet částic jež projdou kolmou plochou 1 m2 za jednotku času.

Fluence energie

Jinak také hustota prošlé energie. Jednotkou fluence energie je J.m-2.

Příkon fluence energie

Hustota toku energie. Jednotkou je W.m-2.

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš