Démokritos z Abdér

Démokritos

460-370 př. n. l.1)

Démokritos se narodil v Abdérách v Trácii (severní Řecko). Démokritos hodně cestoval a byl všestranně vzdělaný. Byl žákem materialisty Leucipa. Démokritos dále rozvinul Leucipovy myšlenky.

Atom

Démokritos zavedl pojem atom. Na myšlenku atomu dospěl úvahou, že pokud bychom dělili hmotu donekonečna, dostali bychom nic. Z ničeho ale nelze hmotu znovu sestavit. Dospěl k závěru, že každý materiál je složen z neviditelných a nedělitelných částic, které jsou v neustálém pohybu. Tyto částice nazval atomy - atomos = nedělitelný. Démokritos tvrdil, že je svět stvořen z malých kousků hmoty (atomy) a prázdnoty - kenon. Podle Démokrita bylo atomů nekonečně mnoho a byly věčné. Jeden atom od druhého se lišil tvarem, velikostí, hmotností a uspořádáním. Atom byl také základním stavebním kamenem duše.

Démokritos také tvrdil, že se atom nachází buď v klidu nebo v pohybu, který je způsobem úderem (tedy v podstatě vnější silou).

Smysly

Démokritos se dále zabýval také smysly. Poznání rozděloval na temné (získané smysly) a pravé (dáno rozumem). Věnoval se mj. vnímání barev. Tvrdil, že barvy vznikají až po sloučení. Základní barvy byly čtyři: bílá, černá, červená a žlutozelená. Barvy spojoval s tvary (např. bílá je způsobena hladkým, černá drsným materiálem).

O zvuku Demokritos říkal, že je těleso. Zvuk do nás vniká a vtéká, jde o proces pomalejší než vidění. Proto také, podle Demokritova pojetí, rychleji vidíme, než slyšíme. Důkazem toho může být blesk a opožděný hrom. [1]

Démokritovo dílo bylo velmi rozsáhlé, ale žádné se do současnosti nedochovalo. Tvrdí se např. že jej nechal zničit Platón. Ke zničení přispěla později  římská církev, kvůli materialistické povaze Démokritových myšlenek.

1) Různé prameny uvádí různé letopočty např. 470-360, 455-370, 460-360.

[1] Jaroslav Mikoška, Vztah podoby atomů v antickém atomismu k smyslovému vnímání (referát), Brno: FF MU, 2000.

Souvislosti

Časté překlepy: Democritus, Demokrites, Demokritos, Demokrytos, Demokrytes, Démokrites.

Démokritos

Řecký materialistický filozof, který zavedl pojem atom.

Kontakt

Jiří Bureš

bures@centrum.cz

Úvod | Novinky | Mapa webu | FAQ | Weblog | Autor Jiří Bureš
© 2002 Jiří Bureš